مسعود ده نمکی

فیلم/ده نمکی: بلایی که سر آوینی آوردیم،سر حاتمی کیا نیاوریم

دنیا آبستن حوادث مهمی است

نگاهی به پیشگویی های شاه نعمت الله ولی که 700 سال پیش در غالب شعر صورت پذیرفته در این روزها خالی از لطف نیست

 

قدرت کردگار می بینم

حالت روزگار می بینم

حکم امسال صورت دگر است

نه چو پیرار و پار می بینم

از نجوم این سخن نمی گویم

بلکه از کردگار می بینم

غین در دال چون گذشت از سال

بوالعجب کار و بار می بینم

در خراسان و مصر و شام و عراق

فتنه و کارزار می بینم

گرد آئینه ضمیر جهان

گرد و زنگ و غبار می بینم

همه را حال می شود دیگر

گر یکی در هزار می بینم

ظلمت ظلم ظالمان دیار

غصهٔ درد یار می بینم

قصهٔ بس غریب می شنوم

بی حد و بی شمار می بینم

جنگ و آشوب و فتنه و بیداد

از یمین و یسار می بینم

غارت و قتل و لشکر بسیار

در میان و کنار می بینم

بنده را خواجه وش همی یابم

خواجه را بنده وار می بینم

بس فرومایگان بی حاصل

عامل و خواندگار می بینم

هرکه او پار یار بود امسال

خاطرش زیر بار می بینم

مذهب ودین ضعیف می یابم

مبتدع افتخار می بینم

سکهٔ نو زنند بر رخ زر

در همش کم عیار می بینم

دوستان عزیز هر قومی

گشته غمخوار و خوار می بینم

هر یک از حاکمان هفت اقلیم

دیگری را دچار می بینم

نصب و عزل تبکچی و عمال

هر یکی را دوبار می بینم

ماه را رو سیاه می یابم

مهر را دل فَگار می بینم

ترک و تاجیک را به همدیگر

خصمی و گیر و دار می بینم

تاجر از دست دزد بی همراه

مانده در رهگذار می بینم

مکر و تزویر و حیله در هر جا

از صغار و کبار می بینم

حال هندو خراب می یابم

جور ترک و تتار می بینم

بقعه خیر سخت گشته خراب

جای جمع شرار می بینم

بعض اشجار بوستان جهان

بی بهار و ثمار می بینم

اندکی امن اگر بود آن روز

در حد کوهسار می بینم

همدمی و قناعت و کُنجی

حالیا اختیار می بینم

گرچه می بینم این همه غمها

شادئی غمگسار می بینم

غم مخور زانکه من در این تشویش

خرمی وصل یار می بینم

بعد امسال و چند سال دگر

عالمی چون نگار می بینم

چون زمستان پنجمین بگذشت

ششمش خوش بهار می بینم

نایب مهدی آشکار شود

بلکه من آشکار می بینم

پادشاهی تمام دانائی

سروری با وقار می بینم

هر کجا رو نهد بفضل اله

دشمنش خاکسار می بینم

بندگان جناب حضرت او

سر به سر تاجدار می بینم

تا چهل سال ای برادر من

دور آن شهریار می بینم

دور او چون شود تمام به کار

پسرش یادگار می بینم

پادشاه و امام هفت اقلیم

شاه عالی تبار می بینم

بعد از او خود امام خواهد بود

که جهان را مدار می بینم

میم و حا ، میم و دال می خوانم

نام آن نامدار می بینم

صورت و سیرتش چو پیغمبر

علم و حلمش شعار می بینم

دین و دنیا از او شود معمور

خلق از او بختیار می بینم

ید و بیضا که باد پاینده

باز با ذوالفقار می بینم

مهدی وقت و عیسی دوران

هر دو را شهسوار می بینم

گلشن شرع را همی بویم

گل دین را به بار می بینم

این جهان را چو مصر مینگرم

عدل او را حصار می بینم

هفت باشد وزیر سلطانم

همه را کامکار می بینم

عاصیان از امام معصومم

خجل و شرمسار می بینم

بر کف دست ساقی وحدت

بادهٔ خوش گوار می بینم

غازی دوست دار دشمن کش

همدم و یار و غار می بینم

تیغ آهن دلان زنگ زده

کُند و بی اعتبار می بینم

زینت شرع و رونق اسلام

هر یکی را دو بار می بینم

گرک با میش شیر با آهو

در چرا برقرار می بینم

گنج کسری و نقد اسکندر

همه بر روی کار می بینم

ترک عیار مست می نگرم

خصم او در خمار می بینم

نعمت الله نشسته در کنجی

از همه بر کنار می بینم

 

دکتر حمید رضا طالقانی  مرداد ۱۳۸۹ در شرح شعر و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی نوشته اند
http://web.archive.org/web/20120311063745/http://drhamta.blogfa.com/post-29.aspx
———-

نسخه خطی دیوان شاه نعمت الله ولی که در ۱۲۷۴ هجری قمری استنساخ شده، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به شماره بازیابی ۵ – ۱۶۹۲۱موجود است
——
در نیمسال گذشته، یکی از دانشجویانم ، مجموعه اشعار شاه نعمت الله ولی را که از اینترنت پیرینت کرده بود ، به من ارائه کرد. با بررسی آن و مراجعه به اسانید معتبر، دانستم که متأسفانه افراد سودجو و فاسد، با تحریف و جابجا کردن ابیات وی، اغراض سیاسی خود را دنبال کرده اند. لذا تصمیم گرفتم که اشعار وی را آنگونه که هست در وبلاگ خود منتشر نمایم بدون آنکه موضع خاصی نسبت به آن داشته باشم. البته برخی ابیات غیر مهم را حذف کرده و بجای آن نقطه چین نهاده ام.

از باب مقدمه می گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و۹۵ سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد ۱۴ مجموعه آثار خود؛ صفحه ۵۷۷ او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می برد. پیش بینی های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه، قرنها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند..قــدرت کردگــار می بـینــم حالــت روزگــار می بـینــم

ازنجوم این سخن نمی گویم بلکـه از کردگــار می بینــم

از سلاطیــن گــردش دوران یک به یک را سوار می بینم

هر یکی را به مثل ذره نــــور پرتــوی آشکــار می بـینــم

از بـزرگـی و رفعـت ایشــان صفــوی برقرار می بینـــم

……………………..

آخــر پادشاهـــی صفــــوی یک حسینی*به کار می بینم

*آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین؛ شاهی فاسد و ستمگر بوده است.

نادری در جهان شــود پیــدا قامتــش استــوار می بینــــم

آخــر عهــد نـوجــــوانی او قتــــل او آشکـــار می بینـــم

شهر تبریز را چو کوفه کنند شهــرطهــران* قرار می بینم

* اشاره به انتقال پایتخت به تهران.

بعد از آن دیگـری فنا گردد شـاه دیگـر به کـــارمی بینم

که محمـد* به نـام او باشــــد تیـــغ او آبــدار می بــینـــم

* بنابر ویژگیهایی که از او می گوید، مرادش احتمالاً محمد شاه قاجار است نه ،آغا محمدخان قاجار.

چــارده ســال پادشاهـــی او دولتــش کامکــار می بینــم

سال کز مرغ می شـود پیــدا مــرگ او آشکــار می بینـم

……………………..

ناصر الدین به نصـرت دوران چـارده هشـت سال*می بینــم

* عدد مزبور با هیچ یک از ارقام تاریخی در مورد ناصرالدین شاه تناسبی ندارد و نزدیک تر آن است که بگوییم مربوط به سن او در هنگام تاجگذاری باشد که البته این هم دقیق نیست زیرا مجموع هشت و چهار، ۲۲ است حال آن که وی در ۱۸ سالگی به قدرت رسیده است.

……………………..

از شهنشــاه ناصـر الدین شـاه شیــونــی بیــم دار*می بینــم

* اشاره به ترور ناصرالدین شاه.

روز جمعـــه ز شهر ذیقعــده تن او در مـــــزار می بــینـم

بعد از آن شه مظفــر الدین را شاهیِــش ناگــوار می بینــم

چـارشنبـه ز شهـر ذیقعـــــده* مــرگ او آشکــار می بینـم

* مرگ هر دو ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ذیقعده واقع شده است بنابراین پیش بینی او در این باره دقیق می باشد.

از الــف تا بـه دال می گویـم شاه و شاهــی فکارمی بینـم*

* اشاره به نهضت مشروطیت ایران و تهدید پایه های سلطنت قاجاریه است.

درخراسان ومصروشام وعراق فتنــه و کـــارزار می بینـــم

جنگ وآشوب و فتنه ی بسیار در یمیــن و یســار*می بینـم

* آغاز جنگ جهانی اول، مصادف با ، آخرین روزهای عمر مشروطیت ایران.

غــارت و قتــل لشکــر بسیـار در میــان و کنــار می بـینـم

شه چو بیرون رود ز جاگاهش* شاه دیگــر** بکارمی بـینـم

* مراد، احمد شاه قاجار است، جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می کند و نه مرگ او.

** مراد، رضا شاه است.

چون فریدون به تخـت بنشینـد نوکرانـش قطـــار می بینــم

متصف بر صفات سلطان است لیک من گرگ وار می بینــــم

دائـم اسبـش به زیر زیـن طــلا کمتـر آن را سـوار می بینـــــم

عدل و انصـاف در زمانـه ی او همچــو هیمـه به نـار می بینــم

علمــــــای زمــان او دائــــــم همــه را تـــــار ومــارمی بینــم*

* تقابل دولت با دین و روحانیت، هیچ گاه در تاریخ ایران، به اندازه ی دوران حکومت رضا شاه نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین برده و به کلی سازمان روحانیت را فرو بپاشد.

هست فصل حجاب در عهدش فصــل را بــی اعتبــارمی بینم*

* مهم ترین اقدام ضد دینی رضاشاه، کشف حجاب زنان بود.

جنگ سختی شود تمــام جهان* کوه و صحــرا فکــار می بینـم

* اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم.

کــــار و بـــار زمانــه وارونـــه قحط و هم ننگ وعار*می بینم

* اشاره به نابسامانی شدید اقتصادی در ایران و گسترش قحطی، همچنین اشغال کشور توسط متفقین و خیانت رجال سیاسی، در همکاری با بیگانگان.

چون دو ده سال*پادشاهـی کرد شهیــش بـــرکنــار**می بـینــم

* البته رضاشاه، بیست سال پادشاهی نکرده اما عملاً از سوم اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰، قدرت را در اختیار داشته است.

** اشاره به برکناری و تبعید رضاشاه.

پسرش چــون به تخت بنشینـــد بوالعجــــب روزگــار می بینم

نوجوانــی به ســان ســرو بلنــد رستمــش بنـده وار می بینــم

در امور شهــی است بی تدبیـــر لیکنــش بخت یــــار*می بینـم

* خود محمدرضا پهلوی نیز معتقد بود که در کار پایداری سلطنتش، علیرغم حوادث سهمگین که می توانست طومار حکومت او را در هم بپیچد، همواره بخت یار او بوده تا جایی که مدعی بود که خداوند حامی اوست.

بس فرومـــایگـــان بـی حاصـل حامـــل کـار و بــار می بینـــم

مذهب و دین ضعیـف می یابــم مُبتــدع* افتخــــارمی بــینـم

* بدعت گزاری در دین.

ظلم پنهــــان، خیانــت و تزویــر بر اعاظـــم شعــــــار می بینـم

ظلمــت ظلــم ظــالمــان دیــــار بی حــد و بی شمــار می بینــم

ماه را رو سیـــــــــاه می یابــــم مهــــــر را دل فکـــار می بینــم

دولـــت مرد و زن رود به فنـــــا حال مــــردم فکـــــار می بینــم

غــــارت و قتـــل مــردم ایــران دست خــارج به کــار می بینــم

کهنــه رنـــدی به کـار اهرمنــی* انــدر این روزگـــار می بینـــــم

* بسیار عجیب است که او ابتدا دخالت خارجی را در غارت و قتل مردم ایران مورد اشاره قرار می دهد، سپس آن قدرت خارجی را شیطانی قلمداد می کند ( شیطان بزرگ؛ آمریکا).

دور او هــم تمـــام خواهـد شـد لشکـــری را ســـوار می بـینـم

شور و غوغــای دیـــن شود پیدا* سر به ســــر کــارزار می بینـم

* اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران و مبارزات گسترده ی مردمی از یک سو و کشتار مردم به دست جلادان رژیم شاه، از سوی دیگر.

قصــه ای بس غریــب می شنـوم غصــه ای در دیـــار می بینــم

جنگ و آشـــوب و فتنه ی بسیار نام او زشـت و خـوار*می بینـم

* محمد رضا پهلوی، تنها شاهی است که مردم ایران، مستقیماً او را مورد خطاب قرار داده و مرگ بر او گفتند. بنابراین وی خوارترین شاه در سلسله پادشاهی ایران است.

کم ز چل* چون که پادشاهی کرد سلطـــه اش تار و مار می بینـم

* اشاره به ۳۷ سال حکومت محمدرضا پهلوی.

غم مخورزانکه من دراین تشویش خرمــــیّ وصــل یار می بینــم

بعد از او شـــاهی از میــان بــرود عالمـــــی چون نگــار می بینـم

سیـــدی را ز نســـل آل رســـول نــــام او، بـرقـرار*می بینـــم

* اولاً سیادت امام خمینی (ره) را تصریح می کند، ثانیاً نام او را نیز تعیین می نماید زیرا عدد واژه ی « برقرار» به حروف ابجد، ۷۱۰ و عدد واژه ی «خمینی» نیز ۷۱۰ می باشد.

نایــب مهدی(عج)* آشکـار شـود ســروری را ســـــوار می بینـم

* نیابت عام حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، از پایان غیبت صغری، آغاز شده است اما هیچگاه نیایت عام فقها، آشکار و علنی و عملیاتی نبوده است تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی ایران، نیابت عام فقها، فعلیت یافت و حکومت ولایت فقیه؛ با تکیه بر نیابت عام حضرت حجت عجل الله فرجه، تأسیس گردید.

پیشــــــــــوای تمـــام دانــایـــی رهبــــــری با وقـــــار می بینم

متصــف بر صفــات سلطانیســت لیـــک درویــش وار می بینـم

رهنمــــا و امـــام هفت اقلیــم نــــام او را شعــار می بینـــم

همچــو مولا جلال الــدین مولا شمس تبریــــز وار می بـینـــم

بندگــــــان جناب حضـــرت او* سر بســــر تاجــــدار می بینـم

* اشاره به مسئولینی است که تحت ظلّ ولی فقیه، یکی پس از دیگری خدمت می کنند.

گوهر شب چــراغ بهر کمــــال آن دُرِ شـــاهــــوار می بینــــم

هرکجا رو نهـــد به فضـــل الاه دشمنـــش خاکسـارمی بینــم*

* در روایات معصومین (ع) نیز این بشارت به چشم می خورد که حکومت جمهوری اسلامی، از شکست و ناکامی مصونیت دارد. تا قبل از آن، دور دورِ پیروزی فتنه ها بر اهل حق است اما در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهمگین ترین فتنه ها ، با امداد الهی، ناکام می ماند. امام خمینی نیز پیش بینی فرمودند که ملت ایران، پرچم را به امام عصر(عج) تسلیم خواهد نمود.

بــا کرامــــات و جامـــع آداب آصــــف روزگـــــار می بینـم

تا چهل سال ای برادر من دوره ی شهریــــــار می بینــم*

* در روایات آمده است که « … کذب الوقّاتون » تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغ می گویند. در بیت اخیر ، ظاهراً وقت تعیین شده است اما توجه به این نکته ضروری است که اولاً شاعر، روز و ماه و سال تعیین نکرده، ثانیاً چه بسا او زمان وقوع را مدّ نظر ندارد و صرفاً به ترتیب حوادث اشاره می کند، ثالثاً امروز برای ما معلوم شده که نظام جمهوری اسلامی، کی تأسیس شده و کی چهل ساله می شود، اما برای او معلوم نبوده است، رابعاً عدد چهل، یکی از اعداد مقدس در اسلام شمرده شده و چه بسا مراد، خودِ عدد چهل نباشد بلکه شاعر از باب تقریب به آن توجه کرده و مراد او این است که پس دوره ای که از حکومت جمهوری اسلامی گذشت، امام زمان(عج) ظهور خواهند کرد. بنابر این برای ما فقط این نکته مهم است که انشاءالله ، جمهوری اسلامی، به حکومت آن حضرت متصل خواهد شد ؛حقیقتی که هم در روایات معصومین به آن اشاره شده و هم امام خمینی به آن تصریح فرموده اند.

نکته ی دیگر آن است که شاعر نمی گوید: «دور آن شهریار می بینم»، بلکه می گوید:«دوره ی شهریار می بینم» ؛ زیرا درصورت اول، حکومت شخص خمینی کبیر باید ادامه می یافت و توسط او به صاحب اصلیش تسلیم می شد اما در مصراع اصلی تصریح می کند که طول حیات جمهوری اسلامی، دوره ی شهریاری خمینی کبیر است و حکومت از اندیشه ها و آرمانهای او منحرف نمی شود .

بعدازآن خود امام خواهد بود که جهــان را مدار می بینـــــم

صورت و سیرتـش چو پیغمبــر علم و حلمش شعار می بینـم

قـــــائم شــرع آل پیغمبــــــــر به جهان آشکـــــــار می بینم

میم وحا، میم ودال می خوانند نـام آن نامــــــدار می بینـم

از کمربنــد آن سپهـر وقـــار تیغ چون ذوالفقـار می بینم

جنگ سختــی شود تمام جهـان* کوه و صحــرا فکــار می بینـم

* احتمالاً جنگ جهانی سوم.

مردمـــان جهــان ز انس و پری همــــه را در فــــرار می بینــم

مر مسیـــــح از سمـا فـرود آیـد گــــوردجــــال زار*می بینـــم

* یکی از علائم قطعی ظهور، پیدایش دجال است. بسیاری از متفکران امروز، دجال را همان دستگاه عظیم تبلیغاتی، هنری و رسانه ای غرب جدید می دانند که مجهز به کارآمدترین سلاحها؛ یعنی تکنولوژی فرا پیشرفته ی ارتباطات می باشد و همه ی وجهه ی همت خود را در تخدیر ذهن و اندیشه و تخریب فرهنگی ملل جهان قرار داده است. بنابر روایات، پس از رجعت حضرت مسیح(ع)، و با توجه به اینکه خواستگاه دجال، مغرب زمین بوده و ظاهراً از تمدن مسیحی برخاسته است، کار نابودی او ،به مسیح(ع) سپرده می شود.

رنگ یک چشم اوبه رنگ کبود* خری بر خر ســوارمی بینــم**

* در روایات است که دجال، یک چشم دارد و آن چشم که رنگی کبود دارد، همه ی صورت او را اشغال کرده است و همه ی نظرها را به خود جلب می کند و همه ی ملل جهان به او می نگرند. برخی، این ویژگی ها را با تلویزیون و مانیتور رایانه تطبیق داده اند.

** خری بر خر سوار، اشاره به این است که مبنای تفکر و دعوت دجال، حماقت و جهل بوده و کار اصلی او این است که مردم را از حقایق هستی، غافل نماید و آنان را به جهل و تن پروری و زر اندوزی و فساد و شهوت و دنیا طلبی، سرگرم کند.

هر قـــــدم از خرش بود میلـــی دورگردون غبـــــارمی بینــم*

* ویژگیهای مزبور که البته در روایات نیز با همین تعابیر اشاره شده است، نشان می دهد که دجّال، انسان نیست زیرا هر قدم او یک میل راه است و وجود او، تمام دور گردون و منظومه ی شمسی را مثل غباری پر کرده است، بنابر این دجال، امواجی است که به سرعت منتشر می شود و از طریق ماهواره ها که دور گردون در حرکتند، به همه جای زمین ، منتشر می گردد.

آل سفیـــــان* تمام کشتــه شوند با هـــزاران ســــوار می بینـم

* همه می دانیم که یکی از علائم قطعی ظهور، خروج سفیانی است. سفیانی بنابر آنچه در روایات آمده است، یک شخص نیست بلکه یک جریان اقتدارگرا؛ متشکل از سفیانی های متعدد است که سلطه را دنبال می کند. همه این را هم می دانیم که دشمن ترین دشمنان پیامبر(ص)، ابوسفیان و پس از او ، دشمن ترین دشمنان آل پیغمبر(ع)، آل سفیان یا همان بنی امیه بوده اند. پس جریان سفیانی، یک جریان تاریخی است که از ابوسفیان آغاز شده و با معاویه و یزید و بنی امیه و سپس همه ی سلطه گران فاسد که در مقابل حق و حقیقت ایستاده اند، ادامه یافته است و سرانجام به سفیانی عصر ظهور ختم می شود که به تمام قامت، در مقابل فرزند پیامبر خواهد ایستاد اما این بار با همه ی سپاهش، نابود خواهد شد.پس سفیانی عصر ظهور، همان جریان سلطه ی جهانی است که حق و عدالت را برنمی تابد. نابودی سفیانی، در حقیقت، انتقام از همه ی ظلمهای تاریخی و خونهای به ناحق ریخته شده است؛ مخصوصاً انتقام از بزرگترین ظلم و خونریزی تاریخ، که در کربلای حسینی رقم خورد.

مهــــدی وقت و عیســـی دوران هر دو را شهســـــوار می بینــم

دیـن و دنیــا از او شـــود معمور خلق از او، بخت یـــار می بینم

مسکنش شهر کوفه خواهد بـود دولتـــــــش پایــــدار می بینم

هفــــت باشـــد وزیر سلطانـــم همـــــه را کامکـــار می بینــم

زینـــت شـــرع و رونــق اسلام محکـــــم و استــــوار می بینم

عاصیـــــان از امـــام معصومــم خجـــل و شرمســـار می بینـــم

گرگ با میــش، شیـــر با آهـــو در چـــــرا، برقـــرار می بینــم*

* کنایه از گسترش عدل و امنیت و رفاه بر جغرافیای زمین، تحت حکومت واحد جهانی حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء

نه درودی به خـــود همی گویم بلکـــه از ســـرّ یار می گویـــم

نعمــت الله نشستــــه در کنجــی همــــه را در کنـــــار می بینم.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 15:22  توسط مسعود ده نمکی  | 

اکبر عبدی: مهاجرت نکرده‌ام و ایران ساکن هستم/ چهارشنبه قرار داد «رسوایی 2» را خواهم بست

ر گفت‌وگو با فارس عنوان شد
اکبر عبدی: مهاجرت نکرده‌ام و ایران ساکن هستم/ چهارشنبه قرار داد «رسوایی 2» را خواهم بست

اکبر عبدی که شایعاتی پیرامون مهاجرت وی به ترکیه و اقامت همیشگی در آن کشور منتشر شده بود گفت: من اصلا مهاجرت نکرده‌ام و نمی‌دانم این خبرها و این شایعات پیرامون من را چه کسی واقعا منتشر کرده است.

اکبر عبدی در گفت و گو با خبرنگار سینمایی فارس ضمن انتقاد از برخی از شایعاتی که پیرامون وی در خصوص مهاجرت به ترکیه منتشر شده بود تاکید کرد: من ایران هستم، و مهاجرت نکرده ام، و به زودی قرار داد رسوایی 2 را با ده نمکی خواهم بست.

اکبر عبدی که شایعاتی پیرامون مهاجرت وی به ترکیه و اقامت همیشگی در آن کشور منتشر شده بود در گفت و گو با فارس گفت: من اصلا مهاجرت نکرده‌ام و نمی دانم این خبرها و این شایعات پیرامون من را چه کسی واقعا منتشر کرده است.

وی ضمن قدردانی از خبرگزاری فارس،‌ بابت عدم دامن زدن به شایعات و انتشار مصاحبه ای که در آن تاکید شده بود اکبر عبدی نه اپوزسیون است و نه ضد انقلاب ونه وطن فروش،‌ اظهار کرد: نمی دانم چرا برخی شایعات را عده ای در اینترنت منتشر کردند و هدف شان چه بود.

بازیگر فیلم «رسوایی» تاکید کرد: من در حال حاضر در ایران هستم و چهارشنبه با مسعود ده نمکی قراداد رسوایی 2 را خواهم بست.

وی در ادامه افزود: مدتی به امریکا برای بستن قرارداد همکاری سفر کردم  و در آنجا از من خواستند بابت انتقادی که از یک ر‍ژیم کودک کش که با تانک کودکان بی دفاع را به شهادت می رسانند عذرخواهی کنم تا همکاری  حاصل شود.

اکبر عبدی تصریح کرد: در آمریکا گفتند اگر می خواهی همکاری ای صورت بگیرد باید عذر خواهی کنی و من در جواب گفتم نمی توانم از یک رژیم کودک کش عذر خواهی کنم و مملکتم را دوست دارم و در مملکتم به فعالیتم ادامه خواهم داد. اگر بناست یک لقمه نان در بیاورم و در مملکت خودم در می آوردم و مملکت فروشی نمی کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: در بازگشت از آمریکا، یک ماه پیش یکی از دوستانم در ترکیه ماندم، و الان ایران هستم و مهاجرتی در کار نبوده است.

بازیگر سه گانه «اخراجی‌ها» تصریح کرد: تعجب می کنم چرا برخی رسانه ها این مطالب را منتشر کرده اند، و من واقعا نمی دانم چه کسانی این مطالب را نوشته است،‌ خدا خیرتان بدهد که در مطلبی تاکید کرده بودید که اکبر عبدی نه اپوزیسون شده است و نه ضد انقلاب و نه مملکت فروش.

براساس این گزارش، اکبر عبدی در مصاحبه  قبلی به انتقاد شدید از کسانی که به هر قیمتی حاضرند مملکت خود را بفروشند پرداخته بود و و در عین حال به انتقاد از جوانانی که حاضر نیستند به کارهای ساده ای مثل بنائی و کچ کاری روی بیاورند، و می خواهند یک شبه به پول هنگفتی برسند پرداخت.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 8:45  توسط مسعود ده نمکی  | 

حاج‌یوسف «رسوایی» را از پدرم الهام گرفتم

یک گفت‌‌وگوی منتشرنشده با اکبر عبدی درباره مهاجرت و وطن‌پرستی
بعضی حاضر‌ند در ژاپن مرده‌شور شوند ولی در ایران گچ‌کاری نمی‌کنند/ حاج‌یوسف «رسوایی» را از پدرم الهام گرفتم

اکبر عبدی گفت: طرف حاضر است که برود در فرانسه ظرف بشورد ولی در خانه خودش حاضر نیست ظرف بشورد. چرا؟ چون در خانه‌اش مجبور نیست ولی در خارج مجبور می‌شود. آن وقت حتی عده‌ای حاضر می‌شوند در ژاپن مرده هم بشورند ولی چرا همین آدم نمی‌آید در ایران گچ‌کار بشود و یا بنا بشود.

خبرگزاری فارس-گروه سینما:اکبر عبدی نه اپوزوسیون شده است و نه پناهنده و نه ضد انقلاب؛‌ فقط تصمیم گرفته در گوشه دیگری از جهان به فعالیت هنری و زندگی شخصی خود ادامه دهد و البته قطعا برای برخی آثار سینمائی در ایران حضور خواهد داشت. از جمله رسوایی 2 که در این مصاحبه می گوید نقش حاج یوسف را خواهم داشت. مصاحبه ای در بهمن ماه سال گذشته با ایشان داشتم و انتقادات تندی به کسانی به هر قیمتی وطن فروشی می کنند کرد و انتقادی هم از نسل هفتادی ها داشت و کسانی که حاضر نیستند کارهای عادی مثل گچ کاری و بنائی کنند ولی حاضرند در کشورهای دیگر مرده شور شوند. حقیقتا همان زمان قصد داشتم هیچ گاه مصاحبه را منتشر نکنم چرا که می دانستم بعد از انتشار هجمه های سنگینی علیه این هنرمند کم نظیر وارد می شود. ولی خب بعد از اینکه اتهام هایی در خصوص وی در این ایام اخیر مبنی بر وطن فروشی و یا مباحث دیگر را داشت تصمیم بر آن شد که منتشر شود تا نظرات و آراء اکبر عبدی در خصوص وطن فروشی مطرح شود. چیزی که منتقد شدید آن است و تاکید داشت که مصاحبه منتشر شود ولی الان متهم به آن شده است.

* برای من نقش‌هایم در رسوایی و آدم‌برفی به اندازه با ارزش هستند

ابتدا می‌خواهم از یک حاشیه شروع کنم که در فیلم رسوایی برای تان به وجود آمد. عده ای منتقد این مسئله بودند چرا اکبر عبدی  که نقش زن را در برخی فیلم ها بازی کرده لباس روحانیت در فیلم رسوایی را باید بپوشد. نظر خودتان در این خصوص چیست؟

شما فیلم آدم برفی را دیده‌اید؟

بله دیده‌ام.

در فیلم آدم برفی من به داریوش ارجمند می‌گویم ارزش ندارد آدم وطن و مملکت و خودش و ماهیتش را عوض کند تا مثلا به امریکا یا مملکت دیگری برود. در آخر هم که دلارها را می‌دهم به آقای ارجمند می‌گویم من پولت را می‌دهم ولی سیبیلم را که می‌توانی برگردانی! پول را می‌دهم ولی آبرویم را دیگر بردی.

این دیالوگ‌ها، حرف‌های بزرگ و معنا داری را با خود حمل می کنند. اگر ما صرفا نقش زن را برا این ایفاء می کردیم که ادا واطوار در بیاوریم برا اینکه مردم بخندند یک بحثی بود،‌ ولی در آن فیلم ما حرف بزرگی را می زنیم. متاسفانه به معانی و مفهوم آن کسی فکر نمی کند. به ظاهر فقط نگاه می کنند. حرف مان این بود که امریکا و کشورهای دیگر ارزش این را ندارند که ما خودمان را تبدیل به زن کنیم تا از کشور خارج شویم. برای من فیلم معنا داری است. به همان اندازه ای که آن نقش من در فیلم آدم برفی ارزشمند بود به همان میزان نقش حاج یوسف در فیلم رسوایی برای من ارزشمند است. در کل اگر به ساحت مقدس انسانیت اگر توهینی کرده‌ام عذر خواهی می کنم.

کار هنری کار سلیقه‌ای ست. ممکن است من اینگونه بپذیرم و شما عکس آن را. شما هم مجازید و ما هم مجازیم. من نمی‌خواستم معرفت را زیر سئوال ببرم. ما با پوشیدن لباس روحانی در رسوایی هم همین انگیزه را داشتیم و می‌خواستیم در رسوایی معرفت را به نمایش بکشیم.

آیا درست هست هر بازیگری با هر سابقه‌ای که با نقش‌هایش در ذهن مردم دارد هر نقشی را ایفاء کند؟

برای بازیگر هیچ تفاوتی ندارد. هر نقشی را در هر جای این کره خاکی دوست دارد تجربه کند. ما چیزی حدود هفت میلیارد انسان داریم و هر بازیگری دوست دارد اگر بشود نقش تک تک انسان های روی زمین را بازی کند.

 بازیگران دوست دارند هر نقشی را بازی کنند. و اصلا فرقی ندارد. بازیگر عشق دارد همه آدم ها را بازی کند. ما دوست داریم از تیپ در بیائیم و نقش متفاوت و کاراکتر جدید و قابل باور بازی کند. من در بعضی از فیلم‌ها کاشانی یا شمالی حرف می زنم و بعضی ها با هم شرط می بندند که اکبر عبدی با این لهجه در این فیلم اصالتا شمالی ست یا مثلا کاشانی ست و بعد وقتی می‌فهمند که من ترک هستم جا می خورند که این قدر متفاوت بازی کرده ام و لهجه و بازی را خوب در آورده ام. که البته پدرم آذری است و من تهران بزرگ شده‌ام.

مثلا وقتی نقش زن فیلم «خوابم می آد» می‌شوم و می‌آیم خیابان و تاکسی می‌گیرم و هیچ کس نمی‌فهمد که من بازیگر هستم و زن نیستم لذت بخش است. بازیگران از درون تغییری نمی کنند و گریم و لباس فقط نقش ماکس برای شان را دارد. البته نمی خواهم از خودم تعریف کنم ولی جواب سئوال تان این اقتضاء را داشت و درست این است که دیگران تعریف کنند، اگر تعریفی باشد.

* نقش حاج یوسف را از رفتار پدرم وام گرفتم

الگوی تان برای بازی در نقش روحانی رسوایی آیا یکی از بزرگان و علما بود یا خیر؟

 برای نقش حاج یوسف «رسوایی» لهجه اصفهانی گرفتم و دیدم که خوب از آب در نمی‌آید،‌ بعد لحجه کاشانی گرفتم دیدم باز خوب از آب در نمی‌آید و در آخر الگوی نقش حاج یوسف را از رفتار پدرم وام گرفتم. پدرم مثلا هر از گاهی می‌گوید:(در اینجا لهجه آرام پدرش را بازی می‌کند برای ما و صدای خودش را به سبک صدای پدرش و روحانی رسوایی در می آورد) اکبر آقا را اگر دیدین بگین بیاد یه کاری ش دارم.

در زندگی پدرم به جرات می‌گویم نه دروغ گفته و نه دزدی کرده. یک کارگر معمولی بوده و بازنشسته است و الان در دوران استراحت به سر می‌برد. ایشان به خاطر اینکه در پسرجوانش شهید شد خیلی شکسته شد.

البته از آقای دولابی هم الهام گرفتم برای این نقش. احساس می کردم برای این نقش باید به آقای دولابی نزدیک بشوم. من هراز گاهی پای منبر ایشان حضور می یافتم.

* به دلیل روحانیت انقلاب کردیم

در «رسوایی» اصل احترام به روحانیت بود. ما اصلا به دلیل روحانیت انقلاب کردیم. ما به پشتوانه روحانیت آمدیم در خیابان ها و انقلاب کردیم. ما شنیده ایم که بزرگان و علمائی چون آیت الله بروجرودی و آیت الله گلپایگانی مقام معنوی شان آنقدر بالا بود که کفش های شان مقابل پای شان جفت می‌شدند. ما به این دلیل عشق به روحانیت دارند. بر اساس همین اصل این نقش را بازی کردیم که اگر چهار نفر با روحانیت بد هم باشند می‌خواهیم بگوئیم به این دلیل قابل احترام است.

که البته خبرش را بدهم که در فیلم رسوایی 2 هم نقش حاج یوسف را دارم.

* برخی جوانان بعد از دیدن «رسوایی» نظرشان درباره روحانیت عوض شد

تا به حال کسی به خاطر بازی‌تان در نقش روحانی خرده به شما نگرفته است؟

هیچ کس به خاطر بازی در رسوایی به من خرده نگرفت و بازخورد خوبی داشت. برخی جوانان که با روحانیت مشکلی هم داشتند با دیدن این فیلم فهمیدند که بله تصورشان نسبت به روحانیت اشتباه بوده.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940206000467

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 9:39  توسط مسعود ده نمکی  | 

دعایی در آستانه 46 سالگی .خدایا به عمرم عرض و طول را با هم بده. آغازی بر یک پایان

اول اردیبهشت 1348 قلم تقدیر برحیات حقیر نگاشته شد. تا  اینکه سال 58 کودکی  ام با سختی های  زندگی در کوه و کمر و روستاهای اذربایجان شرقی و تحصیلات دوران ابتدایی به پایان رسید. مدرسه توجوانان انقلاب نارمک تهران با انقلاب همراهم کرد. در  دوران نوجوانی با سخنور ی تریبوندار مجالس شهدا می شدم. تا اینکه خدا خواست پایم در  سه سال اخر جنگ و در شانزده سالگی به جبهه باز شد.عشق و مرادم پیرجماران بود و با رفتنش در سال 68 برای مطالبه آرمانها با راه اندازی گروه های اجتماعی مطالبه گر و عداالتخواه از دولتمردان و قلم به دستی در سه نشریه شلمچه جبهه و صبح دوکوهه دهه سوم عمرم را گذراندم . h,hdg دهه هشتاد وارد حوزه سینما شدم و خواستم با زبان تصویر 10 ایده خودم را بیان کنم. تصورم این بود که دو دهه برای این کار زمان لازم خواهم داشت.اما همه اینها در یک ده به سر انجام رسید.

سال82 مستند فقر و فحشا

سال84 مستند کدام استقلال کدام پیروزی

سال 86 سینمایی اخراجی ها1

سال87 سینمایی اخراجی ها2

سال 89 سریال دارا و ندار

سال 89 سینمایی اخراجی ها3

سال 91 سینمایی رسوایی

سال 92 سینمایی معراجی ها

سال 93 سریال معراجی ها

و انشالله سال 94 سینمایی رسوایی2 یا همشهری ها.

پرتیراژترین هفته نامه ها و پرمخاطب ترین فیلم های این  دو دهه که با هزار تقلب و دروغ خواستند نادیده بگیرند و به لطف خدا نشد. چون به قول حاج یوسف رسوایی فرشته ها به تلاش این جماعت چپ و راست در نفی عزت خدادادی خندیدند. گر چه مردم ندانند پشت این دغل کاری ها و آمار سازی ها و ندیدن ها چه حسدی  و بغضی خوابیده بود

انشالله  امسال رسوایی 2 پایانی بر آن 10 ایده باشد. و خیال حضرات راحت شود . شاید یک روز برایم جوایزجشنواره مهم بود اما وقتی دیدم کپی های ناشیانه این آثار جایزه می گیرند فهمیدم ماجرا چیز دیگری است، شاید زمانی آرای مردمی جشنواره برایم مهم بود اما وقتی دیدم را که برنده اعلام می کنند در اکران عمومی  مردم آنها را نمی بینند فهمیدم متر و ملاک مردمی بودن  اینها نیست. شاید روزی به آمار اقبال مردم در سینما می اندیشیدم که پاسخی به این حقارتها باشد اما اعترافات ناخوداگاه حضرات مبنی بر آمار ساختگی این انگیزه را هم برایم کم کرد ،امسال عید تعمدا فیلم را به اکران نرساندم تا معلوم شود شرف المکان بالمکین است.

در طول دو دهه از عمرم مجموعه 80 جلدی فرهنگنامه اسارت و آزادگان را در طول بیست سال آماده کردم تا همه اینها اجابت دعایی باشد که از خدا خواستم خدایا حالا که خواستی من از جنگ زنده برگردم به عمر من عرض بده!

امروز که به پشت سرم نگاه می کنم کرم  و لطفش را بیکران می بینم.حتی اگر تنها باشم .یک روز آقای حاتمی کیا گفت من غریب ام اما حال و احوال تو را که از نزدیک دیدم گفتم تو غریب الغربایی. تو مثل خارپشت هستی و خدا تو را اینگونه خلق کرده برای همین نزدیک شدن به تو خیلی سخت است.

مطمنا این روزها برای من سرفصل آغاز دوران جدیدی است و پایان دورانی که با شکر خدا به داده  و نداده اش آن روزها  را پشت سر می گذارم . پشت سر می گذارم همه قدر ناشناسی ها و ناسپاسی ها را از دوست و  دشمن. پشت سر می  گذارم کسانی را که زمانی سعی می کردم زبانشان باشم وحال آنکه زبان آنها حرفی را نمی زند که حرف انقلاب و عدالت خواهی و آرمانگرایی باشد .زبان آنها زبان مصلحت اندیشی منفعت گرایانه است و من نماینده این تفکر نیستم .کسانی که خوشان نیستند و آنچه که می گویند هم نیستند.

عشق به دیدار رخ مهدی فاطمه را در این دوران رنج  برای همه خواهانم .

تا فلم تقدیر چه مقدر کرده باشد.

94.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 سال 64 وقتی به جبهه رفتم

 سال 67 وقتی از جبهه برگشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 3:28  توسط مسعود ده نمکی  | 

ده نمکی: بلایی که سر آوینی آوردیم،سر حاتمی کیا نیاوریم

 

 حقیقتش را بخواهید بدانید، من هرچه این گونه مراسم‌ها را می‌بینم، بیشتر می‌ترسم و بیشتر برای آقای حاتمی‌کیا نگران می‌شوم. تعبیری از شهید آوینی با این مضمون هست که می‌گوید:«بلبل عاشق جز برای شقایق‌ها نخواند». حالا ببینید منظور ایشان محدود کردن آقای حاتمی‌کیا در ژانر مثلاً دفاع مقدس و کارکردن برای جنگ و شهداست، یا نه؟ آن موقع مغز متفکر هنر انقلاب، شهید آوینی بود و به‌نوعی ایشان مهندسی فرهنگی می‌کرد؛ یعنی همان کسی که به آقای حاتمی‌کیا می‌گوید: جز برای شقایق‌ها نخواند، در جایی دیگر از کس دیگری مثلاً از فیلم عروس وی دفاع می‌کند.

برگزاری هرکدام از این مراسم‌ها توقعات ایجاد می‌کند.توقعاتی که تعبیر این شعر است: «هرکس از ظن خود شد یار من». کسانی‌که خودشان را مدعی به اصطلاح دوستداری و جانب‌داری از شهید آوینی می‌دانند، به آنها می‌گویند که شهید آوینی را گزینشی انتخاب نکنند، شهید آوینی را جامع ببینند. شهید آوینی که بر سر آرمان‌هایش و قلم نقدش مصالحه نمی‌کرد و هر فیلم‌سازی از اوج قلۀ روشن‌فکری گرفته تا کسانی که همه در آن ‌موقع مدعی بودند که مثلاً نماد هنر متمدن انقلاب، آقای فلانی است، ایشان همان موقع می‌گفتند که بعداً آخرش چه درمی‌آید. این عکس‌های قدی من را می‌ترساند. آقای حاتمی‌کیا! من در مورد گذشته صحبت نمی‌کنم، من دارم در مورد آینده صحبت می‌کنم. هنر متعهد انقلاب برخاسته است و امروز خیزش دارد. وقتی تعبیر آقا این بود که جبهه، خاکریز فرهنگ انقلاب و خاکریز فتح‌نشدۀ انقلاب است؛ یعنی ما وارد سرزمینی می‌شویم که ناشناخته است. من امیدوارم بلایی که سر شهید آوینی، آمد سر آقای حاتمی‌کیا نیاید. این دومین جایی است که دارم گرد و خاک به پا می‌کنم، صبح هم در جایی دیگر بودم. از این جریان رسانه‌ای هنر انقلاب می‌ترسم چون فکر می‌کند که دارد مثلاً از بعضی‌ها تجلیل می‌کند درحالی‌که خودش دارد بدون‌ قطب‌نما حرکت می‌کند. الان هم مثل شب عملیات می‌ماند. از هر جایی می‌بینی ستونی راه افتاده. ستون‌های گردان‌هایی که در شب عملیات برای شکستن خط خاکریز هنر انقلاب حرکت می‌کنند، ولی در دست این نیروها قطب‌نما نیست. من دارم می‌بینم که خیلی جاها آنها دنبال منور می‌گردند تا دنبال ستارۀ قطبی. آقای حاتمی‌کیا! این بچه‌ها شما را دوست دارند، شما در فیلم‌هایتان؛ از دیده‌بان تا چ. شما با شهید آوینی مأنوس بودید، شما اندیشه‌هایش را بهتر از خیلی‌های دیگر می‌شناسید، حتی بهتر از خیلی‌هایی که چندین جلد از کتاب‌هایش را حاشیه‌ می‌زنند یا چاپ می‌کنند. شما با او زندگی کردید و می‌دانید که شهید آوینی چه می‌خواست.

حالا [رو به عوامل برگزارکنندۀ بزرگداشت] از چه چیز دارید تجلیل می‌کنید؟ به نظر من یک جایی هم باید خودتان نقد کنید. آقایانی که در این حوزه دست به قلم هستید ، در جشنواره‌ای که آقای حاتمی‌کیا دارند داد می‌زنند، منتخبان آثار شما بعضاً کسانی می‌شوند که دارند همان فیلم را داد می‌زنند. حاتمی‌کیا را فقط برای گل دادن به او فقط انتخاب نکنید. حاتمی‌کیا را برای شنیدن حرف‌هایش و درس‌گرفتن انتخاب کنید. اینها را گفتم تا بلایی را که بر سر شهید آوینی درآوردید، سر حاتمی‌کیا درنیاورید. 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 10:13  توسط مسعود ده نمکی  | 

ایجاد توازن میان تولیدات رسانه‌ای و موضوعات انقلاب اسلامی

مسعود ده‌نمکی مطرح کرد:

ایجاد توازن میان تولیدات رسانه‌ای و موضوعات انقلاب اسلامی

گروه هنر: غالب تولیدات رسانه‌ای سعی در طرح ناهنجاری‌های اجتماعی دارند، غافل از اینکه بسیاری از این ناهنجاری‌ها ثمره دور شدن از مفاهیم انسانی و ارزشی است که انقلاب اسلامی نیز بر پایه آن استوار بوده و باید رویکرد جامعی در تولید آثار انقلاب اسلامی را در پیش بگیریم.

مسعود ده‌نمکی، نویسنده و کارگردان سینما در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) گفت: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به تبیین مبانی و مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی به زبان هنر و به وسیله مؤثرترین ابزار آن یعنی سینما و تلویزیون نیاز داریم تا نسل جدید که در مواجهه  با هجمه‌های فرهنگی دشمن، گاه در جانبداری از جبهه فرهنگی انقلاب دچار تردید می‌شود را بتوان به این واسطه از هر خطری مصون داشت.
وی ادامه داد: با وجود چنین اهمیتی که رسانه می‌تواند داشته باشد و همواره از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری به وظیفه و ظرفیت آن تأکید شده است، به ویژه آنکه امام(ره) رسانه و فرهنگ را مهمترین ابزار برای صدور انقلاب اسلامی به دنیا قلمداد می‌کند، اما متأسفانه حتی توازنی را در تولیدات رسانه‌ای با دو موضوع انقلاب اسلامی و اجتماعی شاهد نیستیم.
کارگردان سه‌گانه «اخراجی‌ها» تصریح کرد: رسانه ملی بیشتر به طرح ناهنجاری‌های اجتماعی در قالب تولیدات خود اعم از داستانی، مستند و فیلم و سریال می‌پردازد، حال آنکه مهمترین دلیل ابتلای به این ناهنجاری‌ها دور شدن از مبانی و مفاهیم ارزشی انقلاب اسلامی به ویژه در نسل جوان است و تلویزیون و در وهله دوم سینما باید در کنار تبیین چنین دغدغه‌هایی، به فکر تجویز نسخه شفابخشی باشد که همانا رهنمودهای قرآن و اسلام است که مستتر در کلام معصومین(ع) و بزرگان دین حتی در عصر حاضر است.

رسانه ملی خاکریز اول در جبهه فرهنگی و جنگ نرم با دشمن است

وی رسانه ملی را خاکریز اول در جبهه فرهنگی و جنگ نرم با دشمن خواند و گفت: در زمینه تولید آثار تلویزیونی و سینمایی با موضوع انقلاب اسلامی نیاز به جهاد فرهنگی داریم که این امر باید توسط نخبگان هنر انقلاب اسلامی تحقق یابد؛ همان طور که بارها اشاره کردم صرف نظر از جذب حداکثری هنرمندان و اعتمادسازی آنها نسبت به انقلاب اسلامی باید کوشش شود تا هنرمندان نخبه انقلاب اسلامی، آنهایی که دغدغه پرداختن به هنر متعهد انقلابی و اسلامی را دارند، مورد حمایت بیشتری قرار گیرند و مسئولان فرهنگی بی‌تفاوت نسبت به تفکر و عملکرد آنها و این موضوع که تا چه حد می‌توانند در مسیر گفتمان انقلاب اسلامی مؤثر باشند، نباشند.
کارگردان فیلم سینمایی «معراجی‌ها» تأکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر تفسیر و ترجمان دقیق و مبسوطی در زمینه هنر انقلاب اسلامی و ویژگی‌های آن صورت گرفته است. نظریه‌پردازی ژرفی از سوی تئوریسین‌های هنر انقلاب اسلامی را شاهد هستیم که برای دسترسی به آنها هم می‌توان به آثار مکتوب منتشر شده مراجعه کرد و یا پای صحبت نخبگان فرهنگ وهنر انقلاب اسلامی نشست.
وی در پایان گفت: یکی از این مراجع، آثار به جای مانده از شهید سیدمرتضی آوینی است که به نظر نمونه خوبی در مسیریابی و انتخاب صحیح و اصولی هنر انقلاب اسلامی است؛ آثار این شهید بزرگوار در مقایسه با موارد مشابه پیشرو است و با تفکری نوین به موضوع هنر دینی و ارزشی پرداخته‌اند وغنایی که در آنها موجود است می‌تواند الگویی مناسب در حوزه نقد هنر انقلاب، تحلیل فیلم‌های دینی و انقلابی محسوب شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:36  توسط مسعود ده نمکی  | 

دعای ویژه ده نمکی برای حاتمی کیا

دعای ویژه ده نمکی برای حاتمی کیا

شهیدنیوز: مسعود ده نمکی با مذمت کسانی که بی اهمیت از کنار انتقات حاتمی کیا می گذرند افزود: درست است که خدمت ها نیاز به تجلیل دارد، اما چه خوب است انتقادهای حاتمی کیا را نیز بشنوید و نگذارید در آرشیوها بی اثر باقی بماند

مراسم آیین تجلیل از سی سال خدمت صادقانه ابراهیم حاتمی کیا در جهت اعتلای هنر انقلاب اسلامی و سینمای دفاع مقدس به میزبانی خبرگزاری فارس و حضور عوامل فیلم «چ»، سینماگران مومن و متعهد انقلابی و مسئولین انجمن سینمای دفاع مقدس برگزار شد.

مسعود ده نمکی کارگردان فیلم اخراجی ها و معراجی ها در این مراسم گفت: اینگونه مراسم ها توقعات زیادی برای سینماگران و فیلمسازان بزرگی همچون حاتمی کیا ایجاد می کند. حقیقتاً برای شما ابراهیم حاتمی کیا می ترسم! میدانم که همه این حاضرین از صمیم قلب تو را دوست دارند. اما بدان که تو مانوس شهید آوینی بودی که بر سر آرمان های خود هیچگاه مصالحه نمی کرد.

وی افزود: هنر متعهد انقلاب برخواسته است و درحال خیزش است. وقتی حضرت آقا از فرهنگ انقلاب به عنوان یک خاکریز تاثیرگذار یاد می کنند و این هشدار را می دهند که دشمن از این دریچه قصد یکه تازی دارد، وظیفه امثال ما که خود را ولایت مدار می دانیم بیش از پیش در فاز گسترده تری قرار می گیرد.

ده نمکی در ادامه گفت: این عکس های قدی که از ابراهیم کیا میزنند مرا می تراسند. از جریان هنر انقلاب که دوست دارند از سربازان حقیقی خود تجلیل کنند می ترسم؛ چرا که اعتقاد دارم این حرکت ها را بی قطب نما انجام می دهند. این بچه ها در ناکجا آبادی حرکت می کنند که همچون زمان جنگ نیاز به مهندسیِ فرهنگیِ مرد بزرگی همچون آوینی دارند.

کارگردان فیلم رسوایی در پایان خاطرنشان کرد: شاهد بوده ام در جشنواره فیلم فجر حاتمی کیا انتقادات بسیاری داشت. درست است که خدمت ها نیاز به تجلیل دارد، اما چه خوب است انتقادهای حاتمی کیا را نیز بشنوید و نگذارید در آرشیوها بی اثر باقی بماند. بدانید ابراهیم یا همان دیدبان هنر انقلاب اسلامی مردی است که در کنار شهید آوینی درس های بزرگی را فرا گرفته است و با اهتمام به گفته های او می توان سینمایی متحول و مد نظر مقام معظم رهبری پدید آورد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 15:7  توسط مسعود ده نمکی  | 

گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت ابراهیم حاتمی کیا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 15:3  توسط مسعود ده نمکی  | 

گفت‌وگوی «وطن‌امروز» با حمید گودرزی بازیگر

...

  در فیلم جوزانی، طعنه‌های سیاسی هم وجود دارد که باز عده‌ای آن را در جشنواره دیدند و برنتافتند. حالا به هر شکل از روز اول با اکران نوروزی «ایران‌برگر» مخالف بودند و اصلا نمی‌خواستند اکران شود. الان به فیلم تبلیغات شهری نمی‌دهند و به هر نحو ممکن دارند جوزانی را اذیت می‌کنند. حول فیلم «ایران‌برگر» هم این مسائل وجود داشت؟ اصلا از اینکه جوزانی به سینما بازگشته، عده‌ای ناراحتند.

حتما همینطور است اما به نظر من مردم فیلمی که خوششان بیاید می‌روند و می‌بینند. این یک واقعیت است. می‌روند و می‌بینند، اصلا توصیه و سفارش هم برنمی‌تابند مگر یک مشت افرادی که از روی قصد بخواهند سمپاشی کنند. مثلا درباره آقای ده‌نمکی، پرفروش‌ترین فیلم‌ها را ده‌نمکی ساخته است.

  مخالفانش می‌گویند اصلا سینما بلد نیست. خودش می‌گوید فیلم‌های من تا به حال 35 میلیارد در این سینما فروخته است. احساس می‌کنم عده‌ای از روی حسادت این حرف را می‌زنند.

...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:52  توسط مسعود ده نمکی  | 

سخنان طالب زاده، آبیار، سعیدراد، ده نمکی،حدادیان، موسوی و شرف الدین در آیین بزرگداشت «ققنوس سینمای ا

 

مشروح همایش «ابراهیم، دیده بان هنر انقلاب» در خبرگزاری فارس
سخنان طالب زاده، آبیار، سعیدراد، ده نمکی،حدادیان، موسوی و شرف الدین در آیین بزرگداشت «ققنوس سینمای ایران»

آئین تجلیل از سی‌سال تلاش متعهدانه ابراهیم حاتمی‌کیا با عنوان «ابراهیم، دیده‌بان هنر انقلاب» با حضور جمع زیادی از چهره ها و شخصیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای در سالن اجتماعات خبرگزاری فارس برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار سینمایی فارس،  مراسم تجلیل ازابراهیم حاتمی‌کیا همزمان با روز هنر انقلاب و به پاس سی‌سال تلاش متعهدانه ابراهیم حاتمی‌کیا در به تصویر کشیدن ارزش‌های انقلاب و رشادت‌های فرزندان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس با حضور مسولین و هنرمندان در سالن اجتماعاتخبرگزاری فارس در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی فارس، مراسم تجلیل از ابراهیم حاتمی کیا  «دیده بان هنر انقلاب» با خواندن شعری توسط مجری برنامه حسین قرایی آغاز شد. 

موسوی: حاتمی کیا این شورشگر انقلابی همیشه در جایی که باید باشد حاضر است

سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس با عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و فرزند گرانقدر ایشان حضرت امام (ره) اظهار داشت: در آستانه روز هنر انقلاب شهادت سردار هنر و قلم و سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی که آن شهادت و پرکشیدن نه جای تسلیت که جای تبریک دارد که در آرزوی چنین مقامی زندگی کرد و آن مسیر را نهایت خودشان و هدفشان قلمداد کرد.

موسوی با بیان اینکه تقدیر می کنم از همه عزیزانی که دعوت خبرگزاری فارس را پذیرفتند اهالی محترم هنر و سینما و همچنین اهالی رسانه به پاسداشت روز هنر انقلاب اسلامی و روز بزرگداشت مردی که سی سال اخیر یکی از بزرگ مردان عرصه هنر و سینمای انقلاب اسلامی بوده است، عنوان کرد:  در عرصه های مختلف افراد و شخصیت های بسیاری  را داریم که  تبدیل به نماد و گفتمان در حوزه های مختلف سیاست، اندیشه، شعر و ادب و در عرصه سینما شده‌اند.

 

وی ادامه داد: نمی‌خواهم غلو کنم ابراهیم حاتمی‌کیا یکی از افرادی است که تبدیل به نماد و انگاره ذهنی برای مردم در عرصه سینما شده و این عرصه را از ابتدا تا امروز در مسیری طی کرده که به عنوان هنر متعهد و سینمای متعهد یاد کنیم همان مسیری که حضرت امام به آن اشاره کردند هنر متعهدی که به آن اشاره داشتند. دوستان ابراهیم حاتمی‌کیا دیده‌بان سینمای انقلاب خواندند من تعبیر شهید آوینی را درباره وی به کار می‌برم.

مدیر عامل خبرگزاری فارس تصریح کرد: شهید آوینی تعبیر ققنوس سینمای انقلاب را به کار برده است و چه بسیار واژه زیبایی است درباره ابراهیم حاتمی کیا؛ کسی که فردی که خودش می‌سوزد و از درون خاکستر مجدداً ققنوس‌وار وارد یک مرحله جدید و زندگی جدید می شود اگر سی سال هنر سینمایی ابراهیم حاتمی کیا را در این دوره بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه غیر از این زندگی ققنوس وار در نمی‌یابند، تاکید کرد: زندگی و منزل گزیدن در فوران آتشفشان در همه عرصه ها و فراز و نشیب ها از زمانی که هویت را ساخت تا «چ» را روانه سینمای ایران کرد یک مسیر متعالی را می بیند.

موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: ابراهیم حاتمی‌کیا فردی که در عرصه های مختلف و فراز و فرودهای مختلف داشته است. می توانم مردانه از ایشان یاد بکنم در کنار هنر و تعهد و تخصصی که داشته - که انکار ناپذیر نیست- این روحیه مردانگی وی در حوزه سینما و حوزه های دیگر که با هنر ایشان ارتباط داشته است. این روحیه برخاسته از اصالت آذری ایشان است وی  بچه خطه جنوب شهر است حضور در عرصه آتش و خون . یک حرکت بر لبه تیغ که خصلت یک روشنفکر آوانگارد متعهد است. حاتمی‌کیا منتقد بوده و شورشگر انقلابی بوده اما آنجایی که در لحظه ای که باید می بود حضور داشته است.

مدیرعامل خبرگزاری فارس ادامه داد: من از خاطرم نمی‌رود در مقاطع مختلف دوم خرداد 76 که حتی آقای حاتمی‌کیا به لحاظ سیاسی گرایش به آن سمت داشت اما زمان دوم خرداد که بحث جامعه مدنی مطرح شد ایشان این سوال را مطرح کرد: «جایگاه ارزش ها در جامعه مدنی کجاست؟» این سوال خیلی ها را به فکر واداشت. در مقطعی که روزگاری قرار بود چفیه بسیجی و عنوان بسیجی در زمان ترور یک شخصیت سیاسی به عنوان یک عامل پلیدی و تهاجمی و ترور مطرح شود، اولین کسی که آمد و با مقاله «شهر آلوده است» در برابر تعرض و متهم کردن عنوان بسیجی موضع گرفت ابراهیم حاتمی‌کیا بود.

وی همچنین گفت: در همه جا این روحیه را دیدیم در فیلم‌های حاتمی‌کیا وقتی نگاه می‌کنم سراغ خودم می‌گشتم و به نظرم بسیاری از کسانی که مخاطب این فیلم ها بودند خودشان را به دنبال کاراکترها یافتند. حاتمی‌کیا به رغم حرکت در لبه تیغ فرزند زمان خودش است تصویر و واقعیات اجتماع خودش را در عرصه سینما و پرده نقره ای انعکاس دهد.

طالب‌زاده: ابراهیم یکی از علامت‌ها در زمان است

نادر طالب‌زاده از سخنرانان این مراسم با بیان اینکه قرار نبود در این مراسم سخنرانی داشته باشد و ضمن اینکه باید مسائل مهم را قاب بگیریم عنوان کرد: ابراهیم حاتمی‌کیا یک علامت در زمان است. خصوصیتی دارد که در زمان‌های قدیم هم یادم است در برنامه‌ راز که با حسین بهزاد حضور یافته بود قطعه‌ای از مصاحبه ابراهیم همت را پخش کردیم. همواره سؤال این بود که این فیلم حاصل تلاش چه کسی است. از این رو در برنامه «راز » مصاحبه را از اینجا شروع کردیم.

به گفته طالب‌زاده قدردانی از کسانی که زمان را می‌شناسند و متوجه اصل مطلب هستند که انقلاب اسلامی اتفاقی است که تاریخ منتظرش بوده، بسیار پسندیده است زیرا امروز شاهد تحول عظیمی هستیم که اتفاقاتی را در پی خواهد داشت. یمن این موضوع، موضوع کمی نیست اما باید بدانیم انقلاب پاسدارانی دارد که اولین نکته آنها فرزند زمان بودنشان است.

 

به گفته این پژوهشگر در عرصه هنر و درام ابراهیم حاتمی‌کیا این نقش را به خوبی ایفا کرد. او در تاریخ منحصر بفرد است. «از کرخه تا راین» او یکی از آثار ماندگار است. او با زبان درام مواردی را بیان می‌کند که دیگران نتوانستند اما خوشحالم که ابراهیم حاتمی‌کیا جا افتاد و دعا می‌کنم تا رسیدن به حاصلی که مدنظر دارد، همچنان نقش تعیین‌کننده داشته باشد که فکر می‌کنم با بلوغ زمان این جاودانگی در حال تکرار شدن است.

طالب‌زاده ضمن تاکید بر برخی کارها و فیلم‌سازی‌ها در برخی حوزه‌ها و برای برخی اشخاص سخت است مثل چمران و حضرت امام خمینی، متذکر شد: ساختن برخی سوژه‌ها دشوار است اما درباره چمران و حادثه پاوه حاتمی‌کیا چه زیبا موارد را ترسیم کرد. آن سکانس پایانی صحنه رادیو و مقام و ندای امام به خوبی به نمایش درآمده است.

این فیلمساز گفت: ابراهیم یکی از علامت‌ها در زمان است. از این گونه مراسم‌ها تقدیر می‌کنیم برای کسانی که پس از 3 دهه قدرشان مشخص شد.

ده‌نمکی: آوینی سر آرمانهایش مصالحه نمی‌کرد/ حاتمی کیا را فقط برای گل دادن نخواهید

مسعود ده نمکی در بخش دیگری از برنامه تجلیل از دیده بان هنر انقلاب سخنرانی کرد.

وی درباره دیده بان هنر انقلاب گفت: من هرچه از این مراسم ها می‌بینم برای آقای حاتمی کیا نگران می شوم چون ایجاد توقع می شود. شاید این تعبیر درستی باشد که می‌گویند باید جملات حکما را تعبیر کرد.

وی ادامه داد: آنجایی که شهید آوینی خطاب به حاتمی کیا می‌گوید «ای بلبل عاشق جز برای عاشقان مخوان» به این معنی است که حاتمی کیا باید کارهایش را محدود به شهدا کند و کسانی که به شهدا علاقه دارند. آن زمان آوینی جبهه فرهنگی را مهندسی می کرد همان کسی که به حاتمی کیا به می گوید بلبل عاشق در جای دیگری از فیلم عروس تعریف می کند و آنجایی که خیلی ها بعضی ها را نمی شناختند شهید آوینی از آنها به عنوان بادکنک توخالی یاد می کرد و این نشان از بصیرت او داشت.

 

ده نمکی تصریح کرد: کسانی که خود را دوستدار شهید آوینی می دانند این شهید را گزینشی انتخاب نکنند، قلمشان مثل شهید آوینی باشد که سر آرمانهایش مصالحه نمی کرد، آن چیزی که در جبهه فرهنگی روی می دهد. هنر متعهد انقلاب خیزش دارد و امروز رویش داشته است. امروز وارد سرزمینی می شویم که ناشناخته است.

وی اظهارداشت: امیدوارم بلایی که سر شهید آوینی آمد، سر حاتمی کیا نیاید، عکس‌های قدی من را می ترساند. می ترسم از جریان رسانه ای انقلاب که از کسی چون حاتمی کیا تجلیل می‌کند در حالی که خودش بدون قطب نما حرکت و عمل می کند.

ده نمکی خطاب به حاتمی کیا گفت: آقای حاتمی کیا این بچه ها شما را دوست دارند. شما بهتر از هرکس دیگری اندیشه های شهید آوینی را می شناسید.حتی بهتر از کسانی که کتابهای او را خوانده اند. چون شما مدتی با او زندگی کرده اید. این بچه ها در ناکجا آبادی حرکت می کنند که مانند شب عملیات است. این نیروها قطب نما دستشان نیست و بیشتر دنبال منور می گردند، تا ستاره قطبی.

وی در پایان گفت: در جشنواره‌ای که حاتمی کیا داد می زند، همان فیلم هایی که علیه‌شان داد می زند، جایزه می گیرند. حاتمی کیا را فقط برای گل دادن انتخاب نکنید بلکه به حرف هایش هم گوش دهید.

حدادیان: حاتمی‌کیا هنر را به تعهد گره‌ زد 

سعید حدادیان در مراسم بزرگداشت ابراهیم حاتمی‌کیا پیرامون شخصیت این فیلمساز گفت: حاتمی‌کیا شخصیتی است که از گمنام‌ترین تا پرآوازه‌ترین شخصیت‌های دفاع مقدس از «دیده‌بان» تا «چ» را به رخ کشیده و نسل ما و بعد از ما به ایشان مدیون است.

حدادیان با بیان اینکه در پی فرصتی بودم تا از فعالیت‌ها و تلاش‌های این فیلمساز تشکر کنم، اظهار داشت: آقای حاتمی‌کیا ممتاز عالم سینمای ما هستند، چه در ادبیات نمایشی و چه سینما، همه افرادی که در این محفل حضور دارند و چه آن‌ها که نیستند به او عشق می‌ورزند، با بوی پیراهن یوسف او زنده‌اند، مست آن هستند، عشق به از کرخه تا راین بسته‌اند و از تاثیرات کارهای او تاثیر پذیرفتند.

این مداح اهل بیت جملات خود را اینگونه ادامه داد: اگر به برخی نکات اشاره می‌کنم به دلیل اغراق و غرق شدن در نوع نگرش نیست، آقای حاتمی‌کیا هنر را به تعهد گره‌ زد، برای خود مکتب ویژه‌ای دارد و شخصاً نیازمند تجلیل نیست.

 

به گفته وی، درست است که «آژانس شیشه‌ای» از جمله بهترین فیلمهای این سه دهه اخیر بوده و کارهای دفاع مقدسیش در قله قرار داشته اما به زعم من بزرگترین کار حاتمی‌کیا ساخت «چ» نبوده است، اگرچه خدا می‌داند در مسیر ساخت آن چه سختی‌ها کشید تا «چ» را به عرصه سینما هدیه دهد. کار برای چمران سخت بوده و هست تا به نقطه چمران برسد اما او این کار را به منصه ظهور رساند.

حدادیان با بیان این مطلب که چمران از ستاره‌های درخشان ویژه انقلاب است، گفت: اوست که قدر انقلاب را می‌داند، شخصیتی مثل حاتمی‌کیا چنان رشدی در اخلاق مکتبی خود دارد و آن را در نگاه به هنر و مملکتش بروز داده، او کار را تقدیم به «شیار 143» می‌کند، این بزرگ‌منشی برای همگان جای درس دارد.

وی افزود: کارهای حاتمی‌کیا را دیده و تشنه دیدن آن هستیم اما اینکه برای نسل آینده اعتبار قائل است بدانیم که حاتمی‌کیا ها هم باید بدانند که یک جمله حرف آنها چقدر برای نسل بعد راهگشاست.

حدادیان تصریح کرد: فیلم «شیار 143» حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد زیرا مادران شهدا نیز حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد اما اینها راه نشان دادن به نسل آینده و نسل حاضر است که باید بخاطر آن از وی تقدیر شود.

وی در پایان گفت: خاضعانه از هنر و هنرمندان متعهد تشکر می‌کنم زیرا هنری که انقلاب اسلامی تعریف می‌شود هنری نیست که اعتراض نداشته باشد، برخی مجموعه اعتراضات را به هم می‌بافند و عرضه می‌کنند اما این فقط رسالت هنر نیست زیرا هنرمند اندیشه‌گرا است.

 

آبیار: حاتمی‌کیا قهرمان زنده و زخم خورده اما مقاوم و پایان‌ناپذیر مملکت است

نرگس آبیار کارگردان فیلم سینمایی «شیار 143» در آیین نکوداشت ابراهیم حاتمی کیا در سخنانی کوتاه گفت: وقتی برای حضور در این مراسم سوار تاکسی شدم، در گفت و گوی تلفنی به پشت خطم اطلاع دادم کجا می‌روم و وقتی تلفنم قطع شد، راننده تاکسی گفت آقا ابراهیم را می گویید؟ گفتم بله و گفت خیلی مرد خوبی است و خیلی خوب درد و رنج بچه های جبهه را در فیلم هایش تصویر کرده است.

وی ادامه داد: حاتمی کیا جریان فیلم های دفاع مقدس را خیلی خوب زنده و مردمی و پویا کرد و ارزش های کمتر دیده شده جامعه را در فیلمهایش خیلی نجیب به تصویر کشید و در واقع من حاتمی کیا را قهرمان زنده و زخم خورده و خسته اما مقاوم و پایان ناپذیر این مملکت می دانم که تاریخ کشورمان را به خوبی روایت کرده است و مفهوم جنگ کلاسیک را در جهان به چالش کشیده است و از نگاه حیوانی و پلیدی و زشتی جنگ را تبدیل می کند به آزمونی برای انسانیت و او پرچم دار این ارزشهاست.

شرف‌الدین: حاتمی‌کیا را باید شهید حاتمی‌کیا بدانیم

محمدرضا شرف‌الدین مدیرعامل انجمن سینمای دفاع مقدس در مراسم بزرگداشت ابراهیم حاتمی‌کیا اظهار داشت: امروز پس از سالها دوستی با ابراهیم، از ایشان تشکر می‌کنم و صمیمانه می‌گویم که خیلی دوستش دارم.

وی با بیان اینکه برای حضور در این مراسم و قرار گرفتن در فضا نگاهی به کتاب «آیینه جادویی» شهید آوینی انداختم، تصریح کرد: بخش‌های پایانی جلد دوم، وی نقدی به جشنواره دهم یا هشتم فیلم فجر داشته است و باید به صراحت گفت که راستی پنبه آنها را زده است. او بیان می‌کند که جشنواره فجر باید چه رویکردی داشته باشد و چه آرمان‌هایی را بیان کند، زیرا این جشنواره باید آرمان‌های انقلاب را بیان کرده و بیانگر مانیفست انقلاب باشد.

وی تأکید کرد: در حال خواندن به فکر آن بودم تا جشنواره سال گذشته فجر را نقد کنم و مطلبی منتشر کنم، اما دیدم این مطلب همان متنی است که من باید بنویسم.

شرف‌الدین ضمن اشاره به اینکه ما در قرآن چندین بار شاهد آنیم که خدا پیامبر را به عنوان شاهد و شهید معرفی می‌کند و هر وقت به آیات می‌رسیم رسالت ایشان را به یاد می‌آوریم که باید ابلاغ شود، گفت: وقتی به این آیات می‌رسیم مصداقش هنرمندان هستند و شاید گزاف نباشد که در همین جا من ابراهیم را شهید ابراهیم حاتمی‌کیا بدانم، زیرا معتقدم ایشان در تمام دوره‌های انقلاب شاهدی بر جامعه خود بوده و فیلمی متناسب با آن ساخته است.

نقی‌زاده: اگر رهبر انقلاب «از کرخه تا راین» ندیده بود مثل «گزارش یک جشن» می‌شد

اصغر نقی‌زاده در مراسم بزرگداشت ابراهیم حاتمی‌کیا گفت: سر فیلم از کرخه تا راین از او پرسیدم برای چه فیلم می‌سازی؟ ابراهیم گفت فیلم می‌سازم که یاد رفقا را زنده نگه دارم.

وی ادامه داد: الآن سال 94 است و داعش در حال جنگ. داعشی که همان حزب بعث دیروز است و حاتمی‌کیا فیلم می‌سازد تا بگوید داعش آن زمان با مردم چه کردند و چه بلایی سر آنها آوردند. اینگونه است که او می‌خواهد یاد دوستانش را زنده نگه دارد.

 

اصغر نقی‌زاده افزود: در جمهوری اسلامی از هر کسی تقدیر شود یک سال بعد می‌میرد و باید از الآن فاتحه حاتمی‌کیا را خواند (باخنده).

وی گفت:‌ سر فیلم از کرخه تا راین وقتی قرار بود قرارداد امضاء کنم سیف‌الله داد مبلغی را به من پیشنهاد کرد که بسیار کم بود همان موقع به حاتمی‌کیا زنگ زدم و گفتم این پیشنهاد به شعور من توهین کرد.

نقی‌زاده ادامه داد: اما حاتمی‌کیا گفت ما نمی‌رویم فقط یک فیلم بسازیم بلکه می‌خواهیم یاد شهدا را زنده نگه داریم. من هم همانجا چک را سفید امضاء کردم.

وی اظهار داشت: موقع اکران فیلم از کرخه تا راین عده‌ای به او گیر دادند اما رهبری فیلم را دید و خوشش آمد وگرنه این فیلم هم مانند گزارش یک جشن می‌شد.

نقی‌زاده در پایان گفت:‌ اصلاً انگار قرار است که فیلم‌های حاتمی‌کیا اول توقیف شود و بعد اکران. اینجا می‌خواهم بگویم امیدوارم ابراهیم را باد نکنیم، خودش خوب است.

سعید راد: هیچ‌کس نمی‌تواند جایگاه ابراهیم حاتمی‌کیا را نادیده بگیرد

سعید راد در مراسم بزرگداشت ابراهیم حاتمی‌کیا گفت: زمان خیلی کمی _به مدت حدوداً سه ماه _ برای فیلم «چ» در خدمت ابراهیم حاتمی‌کیا بودم. شاگردان این استاد تواضع را از او به خوبی دیده‌اند، از او یافته و باید از آن دفاع کنیم، ولی افسرده می‌شوم که چرا نمی‌توانیم دفاع کنیم.

وی گفت: من هر چه یاد گرفته‌ام از سینمای ایران بوده، اما فاصله‌ای که به واسطه هجرتم به خارج از کشور پیش آمد ناخواسته بود و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم حاتمی‌کیا از بنده برای بازی در فیلم «چ» دعوت کند.

راد در ادامه ضمن اشاره به اینکه کسانی که در سینمای ایران هستند بزرگ بوده و جنم دارند، ادامه داد: هیچ‌کس نمی‌تواند جایگاه ابراهیم حاتمی‌کیا را نادیده گرفته و از آن عبور کند. او نقش پررنگی در سینمای ایران دارد. فیلم‌های استثنایی ساخته و شاید یک نفر در 80 میلیون نفر باشد که حاتمی‌کیا از آب در می‌آید.

این بازیگر فیلم «چ» ضمن اشاره به اینکه حاتمی‌کیا نگاه عمیقی به صنعت سینما دارد و آن را بسیار دوست می‌دارد، افزود: حاتمی‌کیا مرد جبهه است و به شهدا و جبهه احترام می‌گذارد. پر از پاکی و صداقت است. من بزرگ‌منشی او را در« چ» دیدم و بسیار از او آموختم.

به گفته این بازیگر، حاتمی‌کیا حتی از کوچکترین پلان هم نمی‌گذرد. او به خوبی می‌بیند، اوست که به درستی حاتمی‌کیاست. سر تعظیم فرود می‌آورم و می‌گویم انشاءالله سایه شما بالای سر سینمای ایران باشد.

وی با ابزار تأسف از اینکه در دنیا صندلی برای سینمای ایران قائل نمی‌شوند، توضیح داد: ما در ایران فیلمسازان بزرگی داریم، جشنواره‌های ما کم از جشنواره‌های بزرگ دنیا ندارد. الان چندین سال است که به ایران آمده‌ام، مدیریت‌ها را یکی بهتر از یکی می‌بینیم. آقایان مجیدی، درویش و حاتمی‌کیا باید فیلم بسازند، اما چرا میان فیلم‌هایشان اینقدر فاصله افتاده است. ما از این افراد کم داریم و سیمای دنیا تشنه دیدن سینمای ایران است.

سعید راد در پایان سخنان خود گفت: حاتمی‌کیا مرد شجاعی است، پس برایش بسیار دست بزنید.

 

گفتنی است در این مراسم هنرمندان و چهره‌هایی از جمله سعید راد، مسعود ده‌نمکی، نادر طالب‌زاده، اصغر نقی‌زاده، محمد احسانی مدیر شبکه اول سیما، سیدمحمد حسینی وزیر سابق ارشاد، معصومه آباد نویسنده کتاب من «زنده‌ام» و عضو شورای شهر تهران، سعید حدادیان سردار جباری مدیرعامل بنیاد روایت،پژمان لشگری پور مدیر پروژه سینمایی «چ»، نرگس آبیار کارگردان سینما، مهدی قاسمی تهیه کننده، محمد خزاعی دبیر جشنواره مقاومت، احسان محمدحسنی مدیرعامل موسسه هنری رسانه ای اوج، حسین مسافرآستانه مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری، محمد حمزه‌زاده معاون هنری حوزه هنری، علیرضا قزوه و سیدعلی قائم مقامی ...حضور داشتند. همچنین سازمان هنری رسانه‌ای اوج و گروه مالی گردشگری از حامیان اصلی برگزاری این آئین تجلیل بودند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم تمبر «ابراهیم دیده‌بان سینمای انقلاب» رونمایی شده و هنرمندان حاضر در مراسم آن را امضا کردند. به میهمانان این مراسم مجموعه «پلاک» توسط موسسه رسانه‌های تصویری اهداء شد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 14:41  توسط مسعود ده نمکی  | 

مطالب قدیمی‌تر